Cylindrokónické tanky tlakové

Cylindrokónické kvasné tanky tlakové pro kvašení i zrání piva

kvasne-tanky-slide-1000x430

Český název : Cylindrokónické tanky ; Anglický název : Cylindrical-conical tanks for fermentation and maturation of beer  ;  Ruský název : Цилиндро-конические танки для брожения и созревания пива
cct-breworx-design-2016Cylindricko-kónické tanky, Cylindrokónické tanky, kvasné tanky, CK tankyfermentační tanky, dokvašovací tanky –  toto jsou nejobvyklejší pojmy, zahrnující stejnou třídu speciálních tlakových nádob s kónickým (trychtýřovým) dnem, určených pro jednotankovou výrobu piva tzv. hlavní kvašení piva i zrání (ležení, dokvašování) piva.   Do cylindrokónického tanku se přečerpává ihned po varném procesu tzv. pivní mladina (meziprodukt výroby piva) z pivovarské varny. Zde probíhá v CK tanku nejprve hlavní kvašení pod mírným přetlakem anebo bez přetlaku. Poté se z tanku oddělí sedimentované kvasnice a tank se tzv. zahradí a za nízké teploty přejde pivo do fáze ležení, kdy pivo v tanku dozrává za zvýšeného přetlaku a při nízké teplotě. Obě fáze kvasného procesu se obvykle odehrávají v jednom a tomtéž tanku, případně se pivo po ukončení hlavního kvašení přečerpá do jiného vyčištěného CK tanku.

 1. První fáze kvasného procesu : fermentace (hlavní kvašení) piva – přeměna většiny cukrů na alkohol, který vzniká činností živých pivních kvasinek při kvasné teplotě – podle druhu používaných kvasinek 6°C – 12°C (spodně kvašená piva) anebo 15°C – 24°C (svrchně kvašená piva) v netlakovém prostředí.
 2. Druhá fáze kvasného procesu : maturace (dozrávání) piva – při nízké teplotě za zvýšeného přetlaku pivo dozrává a sytí se přirozeně vznikajícím plynem CO2 – pivo získává říz. Proces probíhá obvykle při teplotě 1-2°C v tlakovém prostředí.

Cylindro-kónický tlakový kvasný tank je jedním z několika druhů nádob, které se v pivovarnictví využívají pro hlavní kvašení a pro zrání piva. Jeho hlavní výhodou oproti kvašení v otevřené kvasné kádi je především dobrá ochrana kvasící mladiny proti nežádoucí infekci z okolního prostředí. Díky uzavřené konstrukci je obsah tanku velmi dobře chráněn a pomocí tzv. kvasné zátky  a mírnému přetlaku v tanku (vznikajícímu během kvašení piva) je prakticky vyloučeno, aby kvasící mladina byla nakažená cizími organismy z okolí.

Ve srovnání s cylindrickými kvasnými tanky mají cylindrické kvasné tanky složitější konstrukci (a tedy také vyšší výrobní cenu), naproti tomu je u nich podstatně účinnější separace sedimentovaných kvasnic od produktu. Není s nimi nutné provádět vícenásobné čiření piva (čištění piva přečerpáváním produktu z tanku do tanku nad hladinou kvasnic), což vede k menším výtratám produktu.


Popis typicky vybaveného cylindrokónického tanku z naší výroby

 Vybavení cylindrokónického tanku Classic (izolovaný, chlazený vodou / glykolem)  :


 

Standardní výbava cylindrokónických tlakových kvasných-zracích tanků (Standard Equipment) :

pressure-adjusting-apparat-500x500AFT1-500x500sampling-cock-01-500x500TEA-DVS-500x500threated-jacket-thermometer-thermosensor-500x500csh-500x50

cct-slp-shp-scheme-01

 • Základní tlaková nádoba – základem tanku je tlaková nádoba cylindrokónického tvaru, tj. tvořená válcovým pláštěm, kónickým (trychtýřovým) spodním  dnem a dómickým horním dnem (víkem). Nádoba je již od fáze konstrukčního návrhu, přes výpočty, výrobní postup a výsledné zkoušky vyráběná jako tlaková, a to pro tlak požadovaný zákazníkem. Nejčastěji vyrábíme cylindrokónické tlakové tanky pro tlak 1.2 bar, 2.0 bar nebo 3.0 bar, ale na žádost zákazníka dovedeme vyrobit tank až do požadovaného tlaku 8.0 bar.
 • Povinná výbava tlakové nádoby – nedílnou součástí tlakové nádoby je výrobní štítek s povinnými údaji o tanku a jeho výrobci, registrační číslo tlakové nádoby s uvedením normy, podle které byla nádoba certifikována (nejčastěji PED  97/23/EC, volitelně pak také ASME, GOST, GUM ). Certifikačním úřadem, který posuzuje a schvaluje každou tlakovou nádobou, je u námi vyrobených nádob nejčastěji TÜV SÜD Czech . S každým vyrobeným tankem dodáváme tzv. pasport tlakové nádoby, což je dokument, v němž se evidují po celou dobu životnosti tanku veškeré s tankem spojené události, kontroly, opravy apod.
 • Pojistný ventil (Safety Valve) – slouží k ochraně tanku proti přetlakování tlakem vyšším, než pro který je certifikován a dimenzován. Pojistný přetlakový ventil bývá nejčastěji kombinován s tzv.podtlakovým pojistným ventilem, který chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U větších objemů tanků jsou přetlakový ventil a podtlakový ventil samostatnými armaturami.
 • Podtlakový ventil (Vacuum Valve) –  chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U menších objemů tanků je nahrazen zpětnou klapkou.
 • Kvasná zátka (Fermentation Air Lock) – prvek zajišťující hermetické uzavření nádoby pro zabránění styku piva se vzduchem a infekčním prostředím. Malé množství vody v kvasné zátce odděluje vnitřní atmosféru oxidu uhličitého od vnějšího prostředí. Díky mechanismu probublávání přes sifónek s vodou je v nádobě vždy velmi mírný přetlak CO2, aniž by docházelo k nežádoucímu přetlakování tanku. U tlakových CK tanků je kvasná zátka součástí tzv. hradicího přístroje, který má také funkci řízení vnitřního přetlaku v tanku.
 • Hradicí přístroj (Pressure Adjusting Apparatus) – speciální armatura pro plynulé nastavení přetlaku v tanku – nutná pro tzv. zahrazení tanku, což znamená přechod z netlakového režimu do režimu zvýšeného přetlaku uvnitř tanku. Tím jsou zajištěné podmínky pro sycení produktu oxidem uhličitým, vznikajícím činností zbylých kvasinek – pivo získává říz. Zároveň plní armatura funkci kvasné zátky, důležité při hlavním kvašení piva.
 • Inspekční tlakový kruhový nebo oválný průlez (Round  Manway, Manhole) – speciální uzamykatelná dvířka na horní nebo boční straně tanku, která slouží k prohlídce tanku z vnitřní strany, k montáži/demontáži vnitřních armatur, k dávkování kvasnic při zakvášení mladiny apod. Dvířka se otevírají směrem dovnitř nebo ven, podle jejich typu. Součástí tlakového průlezu je také gumové nebo silikonové těsnění, uzavírací šrouby a kloub s výklopným ramenem. Volitelně za příplatek dodáváme průlezy dokonale lícující s vnitřní stranou tanku, což usnadňuje automatickou čištění a sanitaci tanku.
 • Vypouštěcí armatura s motýlovou klapkou (Outlet with Butterfly Valve) – trubka s uzavíratelnou klapkou na konci, která slouží k vypouštění obsahu tanku. U většiny tanků plní zároveň funkci napouštěcí armatury. Na žádost zákazníka vybavujeme volitelně tank druhou armaturou pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při flotaci ovocných moštů (při výrobě džusu nebo nápoje cider), kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí flotační zařízení.
 • Armatura pro vypouštění čistého produktu (Racking outlet with Butterfly Valve) – armatura je umístěná nade dnem tanku, případně je nahrazená zdvojenou armaturou, obsahující v sobě armatury pro vypouštění čistého produktu i celého obsahu tanku.  Využívá se pro tzv. čiření produktu (odpouštění čistého nápoje nad hladinou usedlých kalů) při tzv. čiření produktu, tedy průběžné separaci piva od sedimentovaných kvasnic.
 • Sanitační sprcha (CIP Spraying Ball) – kulová sprcha, sloužící ke snadnému vymývání a sanitaci tanku vodou a sanitačními roztoky. Sprcha má obvykle účinnou všesměrovou sprchovací hlavu, která u dražších tanků bývá rotační. Přes sprchovací hlavici a její přípojnou armaturu (CIP Cleaning Pipe) se navíc provádí vytlačování produktu z tanku pomocí tlakového oxidu uhličitého (tlakové láhve s CO2), biogonu anebo dusíku (generátor dusíku). Často se používá k vytlačování produktu z tanku sterilní vzduch v kombinaci s malým množstvím vpuštěného CO2, který vytvoří na hladině nápoje izolující vrstvu, tzv. píst.
 • Vzorkovací ventil (Sample Valve) – malý kohout slouží k odběru vzorků produktu při jeho ochutnávání a laboratorních testech. Je možné jej dále vybavit spirálovitým nástavcem, který eliminuje pěnivost nápoje a zrychluje tak proces odběru vzorků.
 • Tepelné čidlo v jímce (Temperature sensor in thermowell) – trubička navařená ve spodní části tanku, do níž se zasunuje termočidlo regulačního systému, anebo jen teploměr pro vizuální měření teploty. U tanků větších objemů obsahuje tank dvě nebo více jímek pro tepelná čidla.
 • Stavitelné patky (Adjustable Feet) – šroubovací patky na spodním konci nohou slouží k přesnému ustavení tanku ve svislé nebo vodorovné poloze (díky vyspádované podlaze málokdy stojí tank na vodorovné rovině)
 • Duplikační plášť (Dimple Plate Jacket, Double Jacket, Duplicators) – u kapalinou chlazených tanků je chlazení tanku prováděno prostřednictvím teplonosné kapaliny (nejčastěji voda s glykolem), který protéká přes svojitý plášť nádoby a cirkuluje mezi ním a vodním chladičem. Teplota v tanku je pak řízená pomocí regulačního systému, který měří porovnává změřenou teplotu v tanku s teplotou požadovanou a na základě programu otevírá a zavírá ventily na vstupech duplikačního pláště. U tanků neizolovaných chlazených vzduchem není duplikační plášť výbavou tanku.
 • PU pěnová izolace (PU Foam Insulation) – tank je obvykle zaizolován polyuretanovou pěnou (volitelně jiným způsobem), která vyplňuje prostor mezi vnitřním základním tankem a vnějším pláštěm tanku. Obvykle izolujeme jen válcovou část tanku, na přání zákazníka provádíme izolaci také spodního dna anebo obou den nádoby. U tanků chlazených vzduchem není PU izolace výbavou tanku.

 

Volitelná výbava cylindrokónických tlakových kvasných-zracích tanků  (Optional Equipment):

TEA-FLI-DN10-tank-500x500LAD-2000-ladderadjustable-cct-racking-valve-intank-01control-systems-tanks-components-manual-002-240x240thermometer-analog-500x500sampling-spiral-02-500x500

 • Indikační stavoznak (Fill Level Indicator) – hladina produktu v tanku je vizuálně indikována pomocí skleněné nebo plastové trubice, která je ve spodní a horní části propojená s vnitřním prostorem tanku. Důležitou součástí stavoznaku je propojení se sanitační armaturou. Indikační stavoznaky můžeme dodat bez stupnice, s orientační stupnicí bez kalibrace a s milimetrovou stupnicí, která je vyžadována v některých státech z důvodu povinné kalibrace (například pro Polsko).
 • Armatura pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při flotaci ovocného moštu při výrobě nápoje cider,  kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí zařízení.
 • Háky pro žebřík (Tank Ladder Hooks) – úchyty pro bezpečné zafixování žebříku montujeme na tanky vyšší než 2000 mm na žádost zákazníka. Součástí dodávky může být také žebřík, kompatibilní s háky.
 • Závěsná oka (Transporting Hinges) – oka pro zavěšení tanku pod zdvihací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík) ke snadnému a bezpečnému transportu tanku. Doporučujeme jako výbavu tanků od velikosti 500 litrů.
 • Systém pro měření a regulace teploty (Temperature Measure and Control System) – v případě požadavku zákazníka můžeme k tanku dodat kompletní systém pro měření a regulaci teploty v tanku, případně i vodní chladič. Celý systém je snadno namontovatelný zákazníkem a k jeho montáži a uvedení do provozu není nutné oprávnění pro práci s elektrickým zařízením.

 


 

Cylindrokónické tanky tlakové chlazené kapalinou, s izolací nebo bez izolace

Podle požadavků zákazníka dodáváme cylindrokónické kvasné-zrací tlakové tanky v těchto variantách z hlediska způsobu chlazení a izolace :

1. Cylindrickokónické tanky chlazené kapalinou, bez izolace

cct-slp-600Nejčastěji používané cylindrickokónické tanky jsou levnější než izolované tanky chlazené kapalinou.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, ale nemají izolaci a vnější krycí plášť. Tanky se doporučuje umístit do lehce izolované nechlazené místnosti nebo izolovaného boxu, kde nedochází k nadměrnému zahřívání tanků vzduchem. Jejich výhodou je relativně nízká pořizovací cena, nevýhodou je vyšší spotřeba energie při chlazení tanků, a také nutnost používání výkonnějšího vodního chladiče, než je tomu u izolovaných tanků.

2. Cylindrickokónické tanky chlazené kapalinou, izolované

cct-breworx-design-2016Izolované kapalinově chlazené cylindrickokónické tanky jsou profesionálním řešením pro všechny pivovarníky, pro které jsou úspory provozních nákladů na prvním místě.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, navíc mají cylindrickou část (za příplatek i kónickou část) izolovanou PU pěnou. Vnější plášť zakrývá izolaci a tvoří čistý design nerezového tanku. Tanky je možné umístit do neizolované místnosti, protože izolace zajišťuje jejich ochranu proti nežádoucímu úniku chladu do okolí tanku. Jejich výhodou je především nízká spotřeba energie při chlazení tanků, potřeba méně výkonného vodního chladiče, ale také komfort pro práci lidské obsluhy, která nemusí pracovat v chladném prostředí.

 

 


 

Cylindrickokónické tlakové tanky vyrábíme s variabilními rozměry

Rozměry cylindrickokónických tanků umíme přizpůsobit podle požadavků zákazníka, přičemž poměr stran k průměru tanku je možné zvolit z několika variant.

cylindrical-conical-tanks-breworx-product-line


 Vaše poptávka na cylindrické kvasné-zrací tanky tlakové  :

(Máte zájem o nabídku na pivní tanky ? Odešlete nám Vaši poptávku tímto formulářem anebo nás kontaktujte telefonicky (+420-735-176-071 / +420-732-217-950 ).

 

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Vaše firma (jste-li firma)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony tree.