Cylindrokónické tanky netlakové

Cylindrokónické kvasné tanky pro netlakové kvašení piva

cct-cylindrical-conical-tanks-Strachovice-1280x500

Český název : Kvasné cylindrokónické tanky ; Anglický název : Cylindrical-conical beer fermentation tanks  ;  Ruský název : Цилиндро-конические танки для брожения пива

 

cct-snp-200Cylindricko-kónické tanky, Cylindrokónické tanky, kvasné tanky, fermentační tanky –  toto jsou nejobvyklejší pojmy, zahrnující stejnou třídu speciálních netlakových nádob s kónickým (trychtýřovým) dnem, určených pro tzv. hlavní kvašení piva před jeho přečerpáním do ležáckých tanků.   Do kvasného tanku se přečerpává ihned po varném procesu tzv. pivní mladina (meziprodukt výroby piva) z pivovarské varny.

Hlavní funkcí kvasného tanku je zajištění fáze tzv. fermentace (hlavního kvašení) piva, což je přeměna většiny cukrů na alkohol, který vzniká činností živých pivních kvasinek při kvasné teplotě – podle druhu používaných kvasinek 6°C – 12°C (spodně kvašená piva) anebo 15°C – 24°C (svrchně kvašená piva) v netlakovém prostředí.

Cylindro-kónický netlakový kvasný tank je jedním z několika druhů nádob, které se v pivovarnictví využívají pro hlavní kvašení piva. Jeho hlavní výhodou oproti kvašení v otevřené kvasné kádi je především dobrá ochrana kvasící mladiny proti nežádoucí infekci z okolního prostředí. Díky uzavřené konstrukci je obsah tanku velmi dobře chráněn a pomocí tzv. kvasné zátky  a mírnému přetlaku v tanku (vznikajícímu během kvašení piva) je prakticky vyloučeno, aby kvasící mladina byla nakažená cizími organismy z okolí.

Ve srovnání s cylindrickými kvasnými tanky mají cylindrické kvasné tanky složitější konstrukci (a tedy také vyšší výrobní cenu), naproti tomu je u nich podstatně účinnější separace sedimentovaných kvasnic od produktu. Není s nimi nutné provádět vícenásobné čiření piva (čištění piva přečerpáváním produktu z tanku do tanku nad hladinou kvasnic), což vede k menším výtratám produktu.

 


 

Standardní výbava cylindrokónických netlakových kvasných tanků (Standard Tank Equipment) :

fermentaton-air-lock-500x500AFT1-500x500sampling-cock-01-500x500TEA-DVS-500x500threated-jacket-thermometer-thermosensor-500x500csh-500x50

 

 • cct-snp-scheme-01Základní tlaková nádoba – základem tanku je tlaková nádoba cylindrokónického tvaru, tj. tvořená válcovým pláštěm, kónickým (trychtýřovým) spodním  dnem a dómickým horním dnem (víkem).
 • Podtlakový ventil (Vacuum Valve) –  chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U menších objemů tanků je nahrazen zpětnou klapkou.
 • Kvasná zátka (Fermentation Air Lock) – prvek zajišťující hermetické uzavření nádoby pro zabránění styku piva se vzduchem a infekčním prostředím. Malé množství vody v kvasné zátce odděluje vnitřní atmosféru oxidu uhličitého od vnějšího prostředí. Díky mechanismu probublávání přes sifónek s vodou je v nádobě vždy velmi mírný přetlak CO2, aniž by docházelo k nežádoucímu přetlakování tanku.
 • Inspekční kruhový průlez (Round Manway, Manhole) – speciální uzamykatelná dvířka na horní straně tanku, která slouží k prohlídce tanku z vnitřní strany, k montáži/demontáži vnitřních armatur, k dávkování kvasnic při zakvášení mladiny apod. Dvířka se otevírají směrem ven. Součástí netlakového průlezu je také gumové nebo silikonové těsnění, uzavírací šrouby a kloub s výklopným ramenem.
 • Vypouštěcí armatura s motýlovou klapkou (Outlet with Butterfly Valve) – trubka s uzavíratelnou klapkou na konci, která slouží k vypouštění obsahu tanku. U většiny tanků plní zároveň funkci napouštěcí armatury. Na žádost zákazníka vybavujeme volitelně tank druhou armaturou pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při flotaci ovocných moštů (při výrobě džusu nebo nápoje cider), kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí flotační zařízení.
 • Armatura pro vypouštění čistého produktu (Racking outlet with Butterfly Valve) – armatura je umístěná nade dnem tanku, případně je nahrazená zdvojenou armaturou, obsahující v sobě armatury pro vypouštění čistého produktu i celého obsahu tanku.  Využívá se pro tzv. čiření produktu (odpouštění čistého nápoje nad hladinou usedlých kalů) při tzv. čiření produktu, tedy průběžné separaci piva od sedimentovaných kvasnic.
 • Sanitační sprcha (CIP Spraying Ball) – kulová sprcha, sloužící ke snadnému vymývání a sanitaci tanku vodou a sanitačními roztoky. Sprcha má obvykle účinnou všesměrovou sprchovací hlavu, která u dražších tanků bývá rotační. Přes sprchovací hlavici a její přípojnou armaturu (CIP Cleaning Pipe) se navíc provádí vytlačování produktu z tanku pomocí tlakového oxidu uhličitého (tlakové láhve s CO2), biogonu anebo dusíku (generátor dusíku). Často se používá k vytlačování produktu z tanku sterilní vzduch v kombinaci s malým množstvím vpuštěného CO2, který vytvoří na hladině nápoje izolující vrstvu, tzv. píst.
 • Vzorkovací ventil (Sample Valve) – malý kohout slouží k odběru vzorků produktu při jeho ochutnávání a laboratorních testech. Je možné jej dále vybavit spirálovitým nástavcem, který eliminuje pěnivost nápoje a zrychluje tak proces odběru vzorků.
 • Tepelné čidlo v jímce (Temperature sensor in thermowell) – trubička navařená ve spodní části tanku, do níž se zasunuje termočidlo regulačního systému, anebo jen teploměr pro vizuální měření teploty.
 • Stavitelné patky (Adjustable Feet) – šroubovací patky na spodním konci nohou slouží k přesnému ustavení tanku ve svislé nebo vodorovné poloze (díky vyspádované podlaze málokdy stojí tank na vodorovné rovině)
 • Duplikační plášť (Dimple Plate Jacket, Double Jacket, Duplicators) – u kapalinou chlazených tanků je chlazení tanku prováděno prostřednictvím teplonosné kapaliny (nejčastěji voda s glykolem), který protéká přes svojitý plášť nádoby a cirkuluje mezi ním a vodním chladičem. Teplota v tanku je pak řízená pomocí regulačního systému, který měří porovnává změřenou teplotu v tanku s teplotou požadovanou a na základě programu otevírá a zavírá ventily na vstupech duplikačního pláště. U tanků neizolovaných chlazených vzduchem není duplikační plášť výbavou tanku.
 • PU pěnová izolace (PU Foam Insulation) – tank je obvykle zaizolován polyuretanovou pěnou (volitelně jiným způsobem), která vyplňuje prostor mezi vnitřním základním tankem a vnějším pláštěm tanku. Obvykle izolujeme jen válcovou část tanku, na přání zákazníka provádíme izolaci také spodního dna anebo obou den nádoby. U tanků chlazených vzduchem není PU izolace výbavou tanku.

 

Volitelná výbava cylindrokónických netlakových kvasných tanků  (Optional Tank Equipment):

TEA-FLI-DN10-tank-500x500LAD-2000-ladderadjustable-cct-racking-valve-intank-01control-systems-tanks-components-manual-002-240x240thermometer-analog-500x500sampling-spiral-02-500x500

 • Pojistný ventil (Safety Valve) – slouží k ochraně tanku proti přetlakování tlakem vyšším, než pro který je certifikován a dimenzován – v případě netlakové nádoby je vnitřní přetlak omezen na 0.5 bar. Pojistný přetlakový ventil bývá nejčastěji kombinován s tzv. podtlakovým pojistným ventilem, který chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U větších objemů tanků jsou přetlakový ventil a podtlakový ventil samostatnými armaturami.
 • Indikační stavoznak (Fill Level Indicator) – hladina produktu v tanku je vizuálně indikována pomocí skleněné nebo plastové trubice, která je ve spodní a horní části propojená s vnitřním prostorem tanku. Důležitou součástí stavoznaku je propojení se sanitační armaturou. Indikační stavoznaky můžeme dodat bez stupnice, s orientační stupnicí bez kalibrace a s milimetrovou stupnicí, která je vyžadována v některých státech z důvodu povinné kalibrace (například pro Polsko).
 • Armatura pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při flotaci ovocného moštu při výrobě nápoje cider,  kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí zařízení.
 • Háky pro žebřík (Tank Ladder Hooks) – úchyty pro bezpečné zafixování žebříku montujeme na tanky vyšší než 2000 mm na žádost zákazníka. Součástí dodávky může být také žebřík, kompatibilní s háky.
 • Závěsná oka (Transporting Hinges) – oka pro zavěšení tanku pod zdvihací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík) ke snadnému a bezpečnému transportu tanku. Doporučujeme jako výbavu tanků od velikosti 500 litrů.
 • Systém pro měření a regulace teploty (Temperature Measure and Control System) – v případě požadavku zákazníka můžeme k tanku dodat kompletní systém pro měření a regulaci teploty v tanku, případně i vodní chladič. Celý systém je snadno namontovatelný zákazníkem a k jeho montáži a uvedení do provozu není nutné oprávnění pro práci s elektrickým zařízením.

 


 

Cylindrokónické kvasné tanky netlakové chlazené kapalinou, s izolací nebo bez izolace

Podle požadavků zákazníka dodáváme cylindrokónické kvasné netlakové tanky v těchto variantách z hlediska způsobu chlazení a izolace :

1. Cylindrickokónické kvasné tanky chlazené kapalinou, bez izolace

cct-snp-200Nejčastěji používané cylindrickokónické kvasné tanky jsou levnější než izolované tanky chlazené kapalinou.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, ale nemají izolaci a vnější krycí plášť. Tanky se doporučuje umístit do lehce izolované nechlazené místnosti nebo izolovaného boxu, kde nedochází k nadměrnému zahřívání tanků vzduchem. Jejich výhodou je relativně nízká pořizovací cena, nevýhodou je vyšší spotřeba energie při chlazení tanků, a také nutnost používání výkonnějšího vodního chladiče, než je tomu u izolovaných tanků.

2. Cylindrickokónické kvasné tanky chlazené kapalinou, izolované

cct-breworx-design-2016Izolované kapalinově chlazené cylindrickokónické kvasné tanky jsou profesionálním řešením pro všechny pivovarníky, pro které jsou úspory provozních nákladů na prvním místě.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, navíc mají cylindrickou část (za příplatek i kónickou část) izolovanou PU pěnou. Vnější plášť zakrývá izolaci a tvoří čistý design nerezového tanku. Tanky je možné umístit do neizolované místnosti, protože izolace zajišťuje jejich ochranu proti nežádoucímu úniku chladu do okolí tanku. Jejich výhodou je především nízká spotřeba energie při chlazení tanků, potřeba méně výkonného vodního chladiče, ale také komfort pro práci lidské obsluhy, která nemusí pracovat v chladném prostředí.

 

 


 

Cylindrickokónické kvasné tanky vyrábíme s variabilními rozměry

Rozměry cylindrickokónických kvasných tanků umíme přizpůsobit podle požadavků zákazníka, přičemž poměr stran k průměru tanku je možné zvolit z několika variant.

cylindrical-conical-tanks-breworx-product-line


 Vaše poptávka na cylindrické kvasné tanky  :

(Máte zájem o nabídku na pivní tanky ? Odešlete nám Vaši poptávku tímto formulářem anebo nás kontaktujte telefonicky (552 308 918 ).

 

Předmět : poptávka na cylindrokónické tanky kvasné netlakové :

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše firma (jste-li firma)

Adresa (město)

Váš telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

URL adresa vašeho webu (nepovinné)

Základní údaje o tanku

Celkový objem jednoho tanku
litrů

Počet tanků

Produkt, pro který je tank určen
pivociderlimonádavínošumivé vínojiný

Typ tanku z hlediska poměru výšky k průměru
Extra WideWideMediumSlimExtra SlimTower

Omezující min. výška místnosti
mm

Vybavení tanku :

Doporučení : Nevíte-li jistě, jestli některé nabízené vybavení tanku požadujete, ponechejte přednastavenou volbu.

Jazyk návodu k obsluze a dokumentace
ČeskyAnglickyRuskyPolskyJiný

Chladicí duplikační plášť
jen na cylindrické části tankuna cylindrické i kónické části tanku

Armatury duplikačního pláště pro vstup a výstup chladicí kapaliny :
- Typ armatur : DIN 228 (G-trubk.závit)DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"DN15DN20DN25DN32Jiný
- Těsnění spoje (určuje provedení závitu) : na závitna čelo

Izolace tanku
- Umístění izolace : izolace cylindrické částiizolace cylindrické+kónické částineizolovaný tank
- Materiál izolace : PU litá pěnaPU lepená pěnalepený neopren
- Opláštění izolace : bez opláštěnívnější nerezový plech

Inspekční průlez
- Umístění : na horní straně tankuna boční straně tanku
- Typ : Uzavíratelné se šroubyJednoduchý utěsněný poklop

Podtlakový ventil (proti implozi tanku max. 0.2 bar)
integrován v dvojčinném ventilusamostatný ventiljen zpětná klapkanedodat

Pojistný přetlakový ventil (max. 0.5 bar)
integrován v dvojčinném ventilusamostatný ventilnedodat

Kvasná zátka (tzv. bublák)
plastovánerezovánedodat

Vypouštěcí armatura produktová s motýlovou klapkou (sání nad hladinou kvasnic)
- Typ armatury : Samostatná pevná armaturaIntegrovaná ve spodní armatuřeOtočné rameno s variabilní výškou sání
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná
- Průhledítko za klapkou : neano

Vypouštěcí armatura spodní s motýlovou klapkou (na dně tanku)
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná
- Minimální výška nad podlahou : mm

Napouštěcí armatura horní s motýlovou klapkou (přídavná v horní části tanku)
- Osazení armatury : Není osazená - její funkci plní spodní vypouštěcí armatura nebo se tank plní přes horní průlezOsazená v horní části cylindruOsazená v horním víku tanku
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná

Sanitační sprcha
dodatnedodat
- Typ sprchové hlavice : pevnárotačníbez sprchy
- Počet sprchových hlavic : 1ks2ks3ks4ksJiný

Vzorkovací ventil
dodatnedodat
- Typ ventilu : Nerez DN10Nerez DN20bez ventilu
- Kompenzátor pěnivosti : neano

Jímka pro měření teploty
- Typ termo-jímky : Navařená 180mm, Ø 8.5 mmŠroubovací DN10 100mm, Ø 8.5 mmbez jímky
- Umístění a počet termo-jímek : 1ks - jen v cylindrické části tanku2ks - v cylindrické i kónické části tanku

Patky na nohách tanku
- Typ stavěcích patek : Šroubovací s gumouŠroubovací bez gumyPevné nohy bez stavěcích patek

Indikační stavoznakdodatnedodat
- Umístění stavoznaku : bez stavoznakuna cylindrické částina cylindrické+kónické části
- Materiál stavoznaku : skloplast
- Stupnice na stavoznaku : bez stupnicestupnice v mmstupnice v litrech
- Chránička stavoznaku : bez chráničkys chráničkou (nerez)

Žebřík pro přístup k horní části tanku
- Žebřík jako součást dodávky : anone
- Úchytné háky pro žebřík navařené na horním plášti tanku : anone

Požadovaný povrch vnitřního povrchu tanku
1D-matný2B-polomatný2J-lesklý kromě svarů3D-lesklý včetně svarů
Vysvětlení kategorií opracování povrchů nerezových plechů :
1 D – nerezový plech válcovaný za tepla, po tepelném zpracování, mořený bez okují, spoje svařované metodou TIG nebo MIG a obroušené
2 B – nerezový plech válcovaný za studena, žíhaný, mořený, hladký, matný po převálcování za studena, spoje svařované metodou TIG a kartáčované
2 J – nerezový plech válcovaný za studena, žíhaný, mořený, lehce převálcovaný za studena, mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáči, spoje svařované metodou TIG a kartáčované
3 D – nerezový plech válcovaný za studena, žíhaný, mořený, lehce převálcovaný za studena, mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po nástrojích, spoje svařované laserem a leštěné (je možné pouze u některých variant tanků)

Transportní pomůcky
- Závěsná oka v horní části tanku : anone
- Úprava pro přepravu paletovým vozíkem v pracovní poloze : anone

Chladicí měřicí a regulační systém dodatnedodat
- Vodní chladič je součástí dodávky : anone
- Regulátory teploty všechny tanky jsou součástí dodávky : nelokální regulátory na každém tankucentrální kabinet s regulátory
- Požadovaný rozsah teplot v tancích : od °C do °C
- Maximální garantovaná teplota v okolí tanků : do °C

Ostatní požadavky :

Doplňující text

[recaptcha id:12]