Ležácké tanky – dokvasné tanky – zrací tanky

Ležácké tanky pro tlakové zrání piva (dokvašování, ležení)

brewhouse-cider-tanks

Český název : Ležácké tanky ; Anglický název : Maturation tanks  ;  Ruský název : Лагерные танки

Ležácké tanky, zrací tanky, dokvasné tanky, maturační tanky –  toto jsou nejobvyklejší pojmy, zahrnující stejnou třídu speciálních tlakových nádob, určených pro tzv. ležení piva před jeho přečerpáním do přetlačných tanků, případně rovnou do prodejních obalů.   Do ležáckého tanku se přečerpává vykvašené neasycené tzv. mladé (někdy nazývané zelené) pivo z kvasných tanků, kde v předchozí fázi proběhlo hlavní kvašení mladiny.

Hlavní funkcí ležáckého tanku je zajištění fáze tzv. maturace (dokvašování, zrání) piva, což je nasycení piva oxidem uhličitým, který vzniká činností zbylých živých pivních kvasinek při nízké teplotě (obvykle 1°C – 4°C) a při nízkém přetlaku (obvykle 1.0 bar – 2.5 bar). 

Ležácký tank může v případě speciálního vybavení (pak jej nazýváme kombi-tank nebo uni-tank) sloužit také jako přetlačný tank, je tedy možné z něj přímo čepovat pivo do výčepu, filtrovat nebo pasterovat pivo, provádět dodatečné studené chmelení, případně plnit z něj pivo do prodejních obalů.

Velmi často se namísto speciálních ležáckých tanků (tanků vyhrazených pouze pro zrání vykvašeného piva) používají tlakové cylindrokónické tanky , v nichž může probíhat jak fáze hlavního kvašení piva, tak i fáze zrání piva.


Popis ležáckého tanku / izolovaný, vertikální, chlazený vodou nebo glykolem :

Ležácký přetlačný tank, izolovaný, chlazený vodou nebo glykolem - popis

Popis ležáckého tanku / neizolovaný, vertikální, chlazený vzduchem :

Ležácký přetlačný tank, neizolovaný, chlazený vzduchem - popis

Popis ležáckého tanku / neizolovaný, horizontální, chlazený vzduchem :


 

Standardní výbava ležáckých tanků (Standard Tank Equipment) :

pressure-adjusting-apparat-500x500AFT1-500x500csh-500x50sampling-cock-01-500x500TEA-DVS-500x500threated-jacket-thermometer-thermosensor-500x500

lagering-beer-tank-scheme-01

 • Základní tlaková nádoba – základem tanku je tlaková nádoba klasického tvaru, tj. tvořená válcovým pláštěm, spodním a horním dnem. Nádoba je již od fáze konstrukčního návrhu, přes výpočty, výrobní postup a výsledné zkoušky vyráběná jako tlaková, a to pro tlak požadovaný zákazníkem. Nejčastěji vyrábíme ležácké tanky pro tlak 1.2 bar, 2.0 bar nebo 3.0 bar, ale na žádost zákazníka dovedeme vyrobit tank až do požadovaného tlaku 8.0 bar.
 • Povinná výbava tlakové nádoby – nedílnou součástí tlakové nádoby je výrobní štítek s povinnými údaji o tanku a jeho výrobci, registrační číslo tlakové nádoby s uvedením normy, podle které byla nádoba certifikována (nejčastěji PED  97/23/EC, volitelně pak také ASME, GOST, GUM ). Certifikačním úřadem, který posuzuje a schvaluje každou tlakovou nádobou, je u námi vyrobených nádob nejčastěji TÜV SÜD Czech . S každým vyrobeným tankem dodáváme tzv. pasport tlakové nádoby, což je dokument, v němž se evidují po celou dobu životnosti tanku veškeré s tankem spojené události, kontroly, opravy apod.
 • Pojistný ventil (Safety Valve) – slouží k ochraně tanku proti přetlakování tlakem vyšším, než pro který je certifikován a dimenzován. Pojistný přetlakový ventil bývá nejčastěji kombinován s tzv. podtlakovým pojistným ventilem, který chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U větších objemů tanků jsou přetlakový ventil a podtlakový ventil samostatnými armaturami.
 • Hradicí přístroj (Pressure Adjusting Apparatus) – speciální armatura pro plynulé nastavení přetlaku v tanku – nutná pro tzv. zahrazení tanku, což znamená přechod z netlakového režimu do režimu zvýšeného přetlaku uvnitř tanku. Tím jsou zajištěné podmínky pro sycení produktu oxidem uhličitým, vznikajícím činností zbylých kvasinek – pivo získává říz.
 • Sanitační sprcha (CIP Spraying Ball) – kulová sprcha, sloužící ke snadnému vymývání a sanitaci tanku vodou a santačními roztoky. Sprcha má obvykle účinnou všesměrovou sprchovací hlavu, která u dražších tanků bývá rotační. Přes sprchovací hlavici a její přípojnou armaturu (CIP Cleaning Pipe) se navíc provádí tlakování tanku pomocí externího zdroje tlakového oxidu uhličitého (tlakové láhve s CO2), biogonu anebo dusíku (generátor dusíku). Často se používá k vytlačování produktu z tanku sterilní vzduch v kombinaci s malým množstvím vpuštěného CO2, který vytvoří na hladině nápoje izolující vrstvu, tzv. píst.
 • Inspekční průlez (Eliptic Manway, Manhole) – speciální uzamykatelná dvířka na boku tanku anebo na jeho horním víku, která slouží k prohlídce tanku z vnitřní strany, k montáži/demontáži vnitřních armatur, k vložení dochucujících ingrediencí apod. Dvířka se otevírají dovnitř, po sklopení do vodorovné polohy je možné poté dvířka otevřít i ven. Součástí průlezu je také gumové nebo silikonové těsnění, uzavírací šrouby a speciální kloub s výklopným ramenem. Výrobce garantuje tlakovou odolnost průlezu a dvířek nejméně stejnou jakou má ležácký tank, nebo vyšší.
 • Vypouštěcí armatura s motýlovou klapkou (Outlet with Butterfly Valve) – trubka s uzavíratelnou klapkou na konci, která slouží k vypouštění obsahu tanku. U většiny tanků plní zároveň funkci napouštěcí armatury. Na žádost zákazníka vybavujeme volitelně tank druhou armaturou pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při filtraci piva, anebo při studeném chmelení piva, kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí zařízení – nejčastěji pivní filtr nebo zařízení pro studené chmelení piva.
 • Vzorkovací ventil (Sample Valve) – malý kohout slouží k odběru vzorků produktu při jeho ochutnávání a laboratorních testech. Je možné jej dále vybavit spirálovitým nástavcem, který eliminuje pěnivost nápoje a zrychluje tak proces odběru vzorků.
 • Tepelné čidlo v jímce (Temperature sensor in thermowell) – trubička navařená ve spodní části tanku, do níž se zasunuje termočidlo regulačního systému, anebo jen teploměr pro vizuální měření teploty.
 • Stavitelné patky (Adjustable Feet) – šroubovací patky na spodním konci nohou slouží k přesnému ustavení tanku ve svislé nebo vodorovné poloze (díky vyspádované podlaze málokdy stojí tank na vodorovné rovině)
 • Duplikační plášť (Dimple Plate Jacket, Double Jacket, Duplicators) – u kapalinou chlazených tanků je chlazení tanku prováděno prostřednictvím teplonosné kapaliny (nejčastěji voda s glykolem), který protéká přes svojitý plášť nádoby a cirkuluje mezi ním a vodním chladičem. Teplota v tanku je pak řízená pomocí regulačního systému, který měří porovnává změřenou teplotu v tanku s teplotou požadovanou a na základě programu otevírá a zavírá ventily na vstupech duplikačního pláště. U tanků neizolovaných chlazených vzduchem není duplikační plášť výbavou tanku.
 • PU pěnová izolace (PU Foam Insulation) – tank je obvykle zaizolován polyuretanovou pěnou (volitelně jiným způsobem), která vyplňuje prostor mezi vnitřním základním tankem a vnějším pláštěm tanku. Obvykle izolujeme jen válcovou část tanku, na přání zákazníka provádíme izolaci také spodního dna anebo obou den nádoby. U tanků chlazených vzduchem není PU izolace výbavou tanku.

 

Volitelná výbava ležáckých tanků (Optional Tank Equipment) :

TEA-FLI-DN10-tank-500x500LAD-2000-ladderadjustable-cct-racking-valve-intank-01control-systems-tanks-components-manual-002-240x240thermometer-analog-500x500

 • Indikační stavoznak (Fill Level Indicator) – hladina produktu v tanku je vizuálně indikována pomocí skleněné nebo plastové trubice, která je ve spodní a horní části propojená s vnitřním prostorem tanku. Důležitou součástí stavoznaku je propojení se sanitační armaturou. Indikační stavoznaky můžeme dodat bez stupnice, s orientační stupnicí bez kalibrace a s milimetrovou stupnicí, která je vyžadována v některých státech z důvodu povinné kalibrace (například pro Polsko).
 • Armatura pro sycení produktu (Carbonation Inlet) – při výrobě některých druhů piva s krátkou výrobní lhůtou nedochází k dostatečnému nasycení nápoje oxidem uhličitým přirozenou cestou činností zbylých kvasinek. Proto se nápoj uměle dosycuje pomocí tzv . syticí svíčky, což je speciální armatura s kamenem z pórovitého materiálu, namontovaná dovnitř tanku, přes kterou se do nápoje vpouští po dobu několika hodin drobné bublinky CO2 z tlakové láhve. Pro karbonizaci nápojů dodáváme veškeré potřebné armatury a další zařízení. Tank musí být pro montáž syticí svíčky vybavený speciální armaturou již při výrobě.
 • Armatura pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při filtraci piva, anebo při studeném chmelení piva, kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí zařízení – nejčastěji pivní filtr nebo zařízení pro studené chmelení piva.
 • Armatura pro vypouštění čistého produktu (Racking outlet with Butterfly Valve) – kromě vypouštěcí armatury na samém dně tanku můžeme tank vybavit další armaturou, umístěnou kousek nade dnem tanku, anebo zdvojenou armaturou, obsahující v sobě armatury pro vypouštění čistého produktu i celého obsahu tanku.  Využívá se pro tzv. čiření produktu (odpouštění čistého nápoje nad hladinou usedlých kalů) v případě, kdy zákazník chce ležácký tank využívat také pro tzv. čiření produktu, tedy průběžnou separaci piva od usedlých mrtvých kvasnic.
 • Háky pro žebřík (Tank Ladder Hooks) – úchyty pro bezpečné zafixování žebříku montujeme na tanky vyšší než 2000 mm na žádost zákazníka. Součástí dodávky může být také žebřík, kompatibilní s háky.
 • Závěsná oka (Transporting Hinges) – oka pro zavěšení tanku pod zdvihací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík) ke snadnému a bezpečnému transportu tanku. Doporučujeme jako výbavu tanků od velikosti 500 litrů.
 • Systém pro měření a regulace teploty (Temperature Measure and Control System) – v případě požadavku zákazníka můžeme k tanku dodat kompletní systém pro měření a regulaci teploty v tanku, případně i vodní chladič. Celý systém je snadno namontovatelný zákazníkem a k jeho montáži a uvedení do provozu není nutné oprávnění pro práci s elektrickým zařízením.

 


 

Ležácké tanky chlazené kapalinou nebo vzduchem, s izolací nebo bez izolace

Podle požadavků zákazníka dodáváme ležácké tanky v těchto variantách z hlediska způsobu chlazení a izolace :

1. Ležácké tanky chlazené vzduchem, bez izolace

maturation-bright-beer-tank-horizontal-01Tyto ležácké tanky jsou nejjednodušší konstrukce, a tedy je lze zakoupit za nejnižší možnou cenu. Jsou jednoplášťové a neobsahují duplikační chladicí kanály. Tanky je potřeba umístit do izolované chlazené místnosti nebo chlazeného boxu, kde je prostor chlazený vzduchovou chladicí jednotkou. Jejich výhodou je nízká pořizovací cena, nevýhodou nemožnost regulace teploty v každém tanku nezávisle na ostatních a nižší komfort lidské obsluhy, která pracuje v chladném a vlhkém prostředí. Spotřeba elektrické energie při prostorovém chlazení tanků je výrazně vyšší než při chlazení kapalinou. Přesto se tento typ tanků používá ve velkém množství minipivovarů, právě kvůli úspoře investičních nákladů.

2. Ležácké tanky chlazené kapalinou, bez izolace

FMT-SLP-200H-600x600Nejčastěji používané ležácké tanky jsou cenovým kompromisem mezi tanky chlazenými vzduchem a izolovanými tanky chlazenými kapalinou. Jsou dražší než vzduchem chlazené tanky, ale levnější než izolované tanky chlazené kapalinou.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, ale nemají izolaci a vnější krycí plášť. Tanky se doporučuje umístit do lehce izolované nechlazené místnosti nebo izolovaného boxu, kde nedochází k nadměrnému zahřívání tanků vzduchem. Jejich výhodou je relativně nízká pořizovací cena, nevýhodou je vyšší spotřeba energie při chlazení tanků, a také nutnost používání výkonnějšího vodního chladiče, než je tomu u izolovaných tanků.

3. Ležácké tanky chlazené kapalinou, izolované

maturation-bright-beer-tank-vertical-02-500x500Izolované kapalinově chlazené ležácké tanky jsou profesionálním řešením pro všechny pivovarníky, pro které jsou úspory provozních nákladů na prvním místě.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, navíc mají cylindrickou část (za příplatek i obě dna) izolovanou PU pěnou. Vnější plášť zakrývá izolaci a tvoří čistý design nerezového tanku. Tanky je možné umístit do neizolované místnosti, protože izolace zajišťuje jejich ochranu proti nežádoucímu úniku chladu do okolí tanku. Jejich výhodou je především nízká spotřeba energie při chlazení tanků, potřeba méně výkonného vodního chladiče, ale také komfort pro práci lidské obsluhy, která nemusí pracovat v chladném prostředí.

 

 


 

Ležácké tanky vyrábíme s variabilními rozměry a orientací

Rozměry a prostorovou orientaci ležáckých tanků umíme přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Vyrábíme ležácké tanky vertikální a horizontální, přičemž poměr stran k průměru tanku je možné zvolit z několika variant.

1. Vertikální ležácké tanky

zraci-tanky-vertikalni-001-292x300Vertikální orientace ležáckých tanků má řadu praktických výhod, pro které jsou tyto tanky využívané většinou pivovarů :

Efektivní sanitace celého tanku obvykle s využitím jen jediné sprchové hlavice (úspora nákladů).

Snadné manuální čištění tanků zevnitř i zvenku – uvnitř je obvyke možné se postavit, tank lze obejít ze všech stran

Malý záběr podlahové plochy, efektivní vertikální využití prostoru pivovaru.

Snadná manipulace a přístup ke všem armaturám a funkčním prvkům tanku.

Přesné sledování množství prodktu v tanku s využitím stavoznaku.

maturation-tanks-vertical-breworx-product-line

2. Horizontální ležácké tanky

maturation-tanks-horizontal-breworx-product-linezraci-tanky-horizontalni-001-200x300Horizontální orientace tanků je vhodná prakticky jen v pivovarech, které mají nedostatečnou výšku prostoru pro umístění vertikálních ležáckých tanků.

Horizontální tanky je možné skládat do několika vrstev (baterií) a tak využít maximálně dostupnou výšku místnosti. Hlavní nevýhodou horizontálně orientovaných tanků je především špatný přístup ke skrytým stěnám tanku, kde se pak mohou hromadit nečistoty, které jsou zdrojem nežádoucích infekcí kvasinek a piva. Doporučujeme jej jen pro minipivovary s opravdu nízkou výškou stropu v pivním sklepě.


 Vaše poptávka na ležácké tanky :

(Máte zájem o nabídku na pivní tanky ? Odešlete nám Vaši poptávku tímto formulářem anebo nás kontaktujte telefonicky (552 308 918 ).

 

Předmět : poptávka na cylindrické ležácké tanky tlakové :

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše firma (jste-li firma)

Adresa (město)

Váš telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

URL adresa vašeho webu (nepovinné)

Základní údaje o tanku

Celkový objem jednoho tanku
[number** total-volume] litrů

Počet tanků

Produkt, pro který je tank určen
pivociderlimonádavínošumivé vínojiný

Prostorová orientace tanku :
vertikální (nastojato)horizontální (naležato)

Typ tanku z hlediska poměru výšky k průměru
Extra WideWideMediumSlimExtra SlimTower

Omezující min. výška místnosti
mm

Maximální povolený přetlak v tanku
1.2 bar2.0 bar3.0 barjiný mm

Vybavení tanku :

Doporučení : Nevíte-li jistě, jestli některé nabízené vybavení tanku požadujete, ponechejte přednastavenou volbu.

Povinná dokumentace a výbava tlakové nádoby
Podle PED 97/23/ECPodle jiného předpisuBez dokumentace a výbavy TN (na riziko zákazníka)

Jazyk návodu k obsluze a dokumentace
ČeskyAnglickyRuskyPolskyJiný

Chladicí duplikační plášť
anone

Armatury duplikačního pláště pro vstup a výstup chladicí kapaliny :
- Typ armatur : DIN 228 (G-trubk.závit)DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"DN15DN20DN25DN32Jiný
- Těsnění spoje (určuje provedení závitu) : na závitna čelo

Izolace tanku
- Umístění izolace : izolace cylindrické částiizolace cylindrické části i obou denneizolovaný tank
- Materiál izolace : PU litá pěnaPU lepená pěnalepený neopren
- Opláštění izolace : bez opláštěnívnější nerezový plech

Inspekční průlez
- Umístění : na dómické části tanku (horní nebo čelní dno)na cylindrické části tanku
- Typ : Uzavíratelné se šroubyJednoduchý utěsněný poklop

Podtlakový ventil (proti implozi tanku max. 0.2 bar)
integrován v dvojčinném ventilunezávislý samostatný ventiljen zpětná klapkanedodat

Pojistný přetlakový ventil (Typ dle max. povoleného přetlaku v tanku)
integrován v dvojčinném ventilunezávislý samostatný ventilnedodat

Hradicí přístroj s plynule nastavitelným tlakem
sanitovatelnýnesanitovatelnýnedodávat

Vypouštěcí armatura produktová s motýlovou klapkou (sání nad hladinou kvasnic) nedodávatdodat
- Typ armatury : Samostatná pevná armaturaIntegrovaná ve spodní armatuře - vyjímatelná panenka
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná
- Průhledítko za klapkou : neano

Vypouštěcí armatura spodní s motýlovou klapkou (na dně tanku)
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná
- Minimální výška nad podlahou : mm

Napouštěcí armatura horní s motýlovou klapkou (přídavná v horní části tanku)
- Osazení armatury : Není osazená - její funkci plní spodní vypouštěcí armaturaOsazená v horní části cylindruOsazená v horním víku tanku
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky / závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná

Sanitační sprcha
dodatnedodat
- Typ sprchové hlavice : pevnárotačníbez sprchy
- Počet sprchových hlavic : 1ks2ks3ks4ksJiný

Vzorkovací ventil
dodatnedodat
- Typ ventilu : Nerez DN10Nerez DN20bez ventilu
- Kompenzátor pěnivosti : neano

Jímka pro měření teploty
- Typ termo-jímky : Navařená 180mm, Ø 8.5 mmŠroubovací DN10 100mm, Ø 8.5 mmbez jímky

Patky na nohách tanku
- Typ stavěcích patek : Šroubovací s gumouŠroubovací bez gumyPevné nohy bez stavěcích patek

Indikační stavoznakdodatnedodat
- Materiál stavoznaku : skloplast
- Stupnice na stavoznaku : bez stupnicestupnice v mmstupnice v litrech
- Chránička stavoznaku : bez chráničkys chráničkou (nerez)

Žebřík pro přístup k horní části tanku
- Žebřík jako součást dodávky : anone
- Úchytné háky pro žebřík navařené na horním plášti tanku : anone

Armatura pro sycení produktu plynem : dodatnedodat
- Syticí plyn : kyslíkoxid uhličitý
- Materiál syticího kamene : vrtaná nerezová trubkatěleso ze sintrované nerezikeramické těleso
- Typ ukončení : DIN 11851 (mlék.šroub.)DIN 32676 (TriClamp)DIN 228 (G-trubk.závit)Jiné ukončení
- Světlost trubky a závit : DN20DN25DN32DN40DN50DN60G 1/2"G 3/4"G 1/1"G 3/2"G 2/1"Jiná
- Syticí zařízení (kontroler) : dodatnedodat

Požadovaný povrch vnitřního povrchu tanku
1D-matný2B-polomatný2J-lesklý kromě svarů3D-lesklý včetně svarů
Vysvětlení kategorií opracování povrchů nerezových plechů :
1 D – nerezový plech válcovaný za tepla, po tepelném zpracování, mořený bez okují, spoje svařované metodou TIG nebo MIG a obroušené
2 B – nerezový plech válcovaný za studena, žíhaný, mořený, hladký, matný po převálcování za studena, spoje svařované metodou TIG a kartáčované
2 J – nerezový plech válcovaný za studena, žíhaný, mořený, lehce převálcovaný za studena, mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáči, spoje svařované metodou TIG a kartáčované
3 D – nerezový plech válcovaný za studena, žíhaný, mořený, lehce převálcovaný za studena, mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po nástrojích, spoje svařované laserem a leštěné (je možné pouze u některých variant tanků)

Míchací zařízenídodatnedodat
- Umístění míchadla : na bočním plášti tankuna horní části tanku
- Rozvaděč a ovládací panel : nedodávatdodat

Transportní pomůcky
- Závěsná oka v horní části tanku : anone
- Úprava pro přepravu paletovým vozíkem v pracovní poloze : anone

Chladicí měřicí a regulační systém dodatnedodat
- Vodní chladič je součástí dodávky : anone
- Regulátory teploty všechny tanky jsou součástí dodávky : nelokální regulátory na každém tankucentrální kabinet s regulátory
- Požadovaný rozsah teplot v tancích : od °C do °C
- Maximální garantovaná teplota v okolí tanků : do °C

Ostatní požadavky :

Doplňující text

[recaptcha id:12]